Všeobecné obchodné podmienky | Active One

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.active-one.sk

Prevádzkuje spoločnosť S3D s. r. o., J. Kráľa 1080/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 46855793, IČ DPH: SK2023697863

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: S3D s. r. o., J. Kráľa 1080/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 46855793, IČ DPH: SK2023697863, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27684/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si tovar objedná prostredníctvom internetového obchodu www.active-one.sk.

Objednávkou sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, obsahujúceho pravdivé a úplné údaje o kupujúcom (napr. meno a priezvisko, adresa, a telefónne číslo, e-mail, v prípade právnických osôb IČO, atď.), zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby a celkovú sumu vrátane prepravných nákladov, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

V prípade zmeny údajov kupujúceho, ktoré uviedol v elektronickom formulári na webovej stránke, je kupujúci povinný aktulizovať dané údaje pri najbližšom prihlásení sa do Účtu. Spoločnosť S3D s. r. o. nie je zodpovedná za následky:

(a) uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie kupujúcim

(b) sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám kupujúcim

Tovarom sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke.

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej potvrdením na strane predávajúceho.

2. Webová stránka

Autorské práva: Vlastníkom ako aj Prevádzkovateľom Webovej stránky je spoločnosť S3D s. r. o., ktorá je oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

Fotografie Tovaru zobrazeného na Webovej stránke sú ilustračného charakteru, používajú sa výlučne na prezentáciu Tovaru a môžu sa mierne líšiť od skutočného Tovaru. Fotografie a popis pod jednotlivým Tovarom dodávajú výrobcovia, distribútori alebo spoločnosť S3D s.r.o.. Všetky informácie uvedené na Webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.

3. Objednanie

Tovar si môžete zakúpiť priamo z Vášho domova, pričom môžete objednávať pomocou:

 • Nákupného košíka

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, telefónneho čísla alebo oneskoreným prevzatím zásielky.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to bankovým prevodom alebo PayPalom vopred.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Potvrdenie objednávky

Odoslaná objednávka bude spracovaná do 24 hodín a následne Vám na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o jej prijatí. Vami uvedená e-mailová adresa bude zároveň slúžiť ako kontaktná adresa v prípade nejasností ako aj na zasielanie všetkých ďalších informácií ohľadom Vašej objednávky.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete zrušiť do 12 hodín prostredníctvom e-mailu info@active-one.sk. Stačí uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru (resp. číslo objednávky). My Vám obratom zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

4. Dodacie podmienky

Poštovné nad 80 EUR je zadarmo, pri objednávke nižšej ako 80 EUR sa účtuje poštovné 5 EUR. Platby možno realizovať bankovým prevodom, dobierkou (spoplatnené sumou 2 EUR) alebo cez PayPal.

Zasielame: Kuriérom alebo Slovenskou poštou

Možnosť platby: bankový prevod (viď nižšie uvedené čísla účtov EUR a CZK, ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky/faktúry, tovar bude odoslaný ihneď po prijatí platby na náš účet), dobierka (IBA SR A ČR, poplatok 2 EUR) alebo PayPal (info@53d.eu)

 • Bankový prevod v rámci SR a EÚ
  Banka: ČSOB, a.s.
  IBAN: SK80 7500 0000 0040 1766 6050
  SWIFT (BIC): CEKOSKBX
 • Bankový prevod v rámci ČR
  Banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
  Číslo účtu: 2900441804/2010

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. V hlavnej sezóne sa budeme snažiť urobiť maximum pre spracovanie a expedíciu objednávok v sľúbených lehotách, avšak niekedy môže nastať problém vzhľadom k velkému množstvu objednávok a dostupnosti zásob. 

Ceny tovaru

 • Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.
 • Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme.
 • Dokladom o predaji je faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list

5. Vrátenie tovaru

Podľa §12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti (S3D s. r. o., J. Kráľa 1080/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika) v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený v poistenom balíku alebo v poistenej obálke s priloženým originálom dokladu o kúpe. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, a to prevodom na účet. Ak ste mali poštovné zdarma, bude Vám z vrátenej sumy peňazí odpočítaná cena poštovného.

6. Záručné podmienky, záručná doba a reklamačný poriadok

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom slúži zároveň ako záručný list.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky z pošty alebo od kuriéra skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu faktúry
 • popis závady
 • kontaktné údaje kupujúceho – spiatočnú adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k závade výrobku v záručnej dobe, má predávajúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí sa tento výrobok novým.

ZARUKA SA NEVZŤAHUJE NA POŠKODENIE VZNIKNUTÉ:

 • nesprávnym používaním,
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. vplyvom počasia,
 • mechanickým poškodením – prerezanie, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným a neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru ...
 • škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 • použitie výrobku na iné účely, ako bol navrhnutý, ako aj v prípade, ak sa odhalí, že bola vykonávaná neodborná manipulácia a údržba na výrobku alebo boli používané neoriginálne diely.
 • akékoľvek poškodenie, zlyhanie alebo stratu, zneužitie, poškodenie vzniknuté nedodržiavaním užívateľskej príručky a zlou manipuláciou.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

7. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spoločnosť S3D s. r. o., ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje (ako napr. meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie, atď), ktoré sú súčasťou objednávky alebo boli predávajúcemu dané počas registrácie kupujúceho. Tieto údaje sú považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas , aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci údaje o kupujúcich neposkytuje tretím osobám, okrem tých, ktorí sa priamo zúčastňujú na vybavovaní objednávky kupujúceho (banka, pošta, kuriér a pod.) a to len v nutnom rozsahu.

Kupujúci súhlasí, aby predávajúci tieto údaje v rámci svojich činností, najmä marketingových, spracovával, t.j. zhromažďoval, ukladal, upravoval, vyhľadával v nich, triedil, kombinoval, používal a likvidoval v súlade so Zákonom. Predávajúci je tak oprávnený tak konať po dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.

8. Záverečné ustanovenia

Na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť S3D s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva Kupujúceho vyplývajúce z Nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke.

9. Kontakt

V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte zaslaním e-mailu na info@active-one.sk.


Čakajte prosím...